Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

cherrykiss
2062 ab07 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
cherrykiss
cherrykiss
cherrykiss

February 20 2020

cherrykiss
6403 a009 390
cherrykiss

February 19 2020

cherrykiss
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
cherrykiss
cherrykiss

February 08 2020

cherrykiss
3854 fe00 390
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

February 07 2020

cherrykiss
cherrykiss
5521 38e3 390
Reposted frommiischa miischa viainmybetterworld inmybetterworld
cherrykiss
7108 dbd9 390
Supernatural S15E08

February 06 2020

cherrykiss
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld
cherrykiss
cherrykiss
2658 40ee 390
Reposted fromfelicka felicka viainmybetterworld inmybetterworld
cherrykiss
2060 9a07 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viainmybetterworld inmybetterworld
cherrykiss
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs

January 25 2020

cherrykiss
5256 5a6d 390
Reposted frommerkaba merkaba viaoutofmyhead outofmyhead
cherrykiss
1423 8779 390
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl